Eesti keeles
In english По-русски
Konsulaarinfo » Mis on konsulaarabi? »

Konsulaarabi

28.05.2007

Eesti välisesinduste (saatkond, konsulaat, aukonsulaat) tähtsamateks ülesanneteks on asukohariigis Eesti kodanikule nõu ja jõuga abiks olla, võtta vajadusel tarvitusele abinõud Eesti kodanike ja juriidiliste isikute õiguste ja seaduslike huvide kaitseks asukohariigis ning läbi vaadata seadusega sätestatud korras Eesti kodanike ja juriidiliste isikute avaldusi.

Kui sa ei tea, mida hädaolukorras teha, võta alati ühendust välisministeeriumi konsulaarosakonna valveametnikuga telefonil +372 53 01 9999 või ööpäevaringselt töötava välisministeeriumi valvesekretäriga telefonil +372 6 377 000.


Eesti Vabariigi välisesindus osutab abi järgmistel juhtudel:

1. DOKUMENTIDE KAOTAMISE või VARASTAMISE KORRAL vajab inimene dokumenti Eestisse tagasi pöördumiseks. Vene Föderatsiooni viisa kaotanud või passi kaotanud Eesti kodanik või kodakondsuseta Eesti alaline elanik peab pöörduma isiklikult saatkonda Eestisse tagasipöördumistunnistuse või -loa saamiseks. Soovitav on võimalusel helistada eelnevalt saatkonda telefonil +7 (495) 737 36 48 või Välisministeeriumi valvetelefonile (372) 637 70 00.

Tagasipöördumistunnistuse saamiseks tuleb esitada:

  • avaldus
  • 2 fotot 40x50 mm
  • miilitsatõend dokumendi kaotamise või varastamise registreerimise kohta.
Tagsipöördumistunnistus või luba väljastatakse tasuta.
NB! Tagasipöördumistunnistus või luba ei ole mõeldud asukohariigis elamiseks ega reisimiseks kolmandasse riiki, vaid viivitamatuks naasmiseks Eestisse.


2. Eesti kodaniku või kodakondsuseta Eesti alalise elaniku KINNIPIDAMISE KORRAL välismaal SEOSES VÕIMALIKU ÕIGUSRIKKUMISEGA
on kinnipeetul õigus nõuda konsulaarametniku viivitamatut informeerimist ning temaga kohtumist või telefonivestlust lühikese tähtaja jooksul pärast kinnipidamist. Samuti on tal õigus nõuda advokaadi kohalekutsumist ja sugulaste informeerimist kinnipidamisest. Seda võib teha kinnipeetu ise või ametnik, kes ta kinni pidas. Kinnipeetul on õigus kasutada tõlgi abi, kui ta ei valda keelt, milles küsitlemine toimub.

NB! Välismaal viibides tuleb järgida asukohariigi seadusi ja eeskirju. Kehtib üldtunnustatud põhimõte: seaduse mittetundmine ei vabasta vastutusest.


3. HAIGUSE, ÕNNETUSJUHTUMI, LOODUSÕNNETUSE VÕI KURITEO OHVRIKS LANGEMISE KORRAL on Eesti kodanikul ja kodakondsuseta Eesti alalisel elanikul õigus pöörduda abi saamiseks lähima Eesti Vabariigi välisesinduse või aukonsulaadi poole.


4. EESTI KODANIKU VÕI ALALISE ELANIKU SURMA KORRAL välismaal väljastab välisesindus põrmu Eestisse saatmiseks vajalikud dokumendid ja osutab abi pärimisasjade korraldamisel.

NB! Rahalise abi vajadusel võivad abivajaja sugulased, sõbrad või teised isikud kanda vajamineva rahasumma Eesti Välisministeeriumi arveldusarvele 221006104336 Swedpangas või Eesti Vabariigi Suursaatkonna Moskvas arveldusarvele 221001134521 Swedpangas ning välisesindus maksab sularaha abivajajale välja pärast raha laekumist osutatud kontole.

Välisesindusse pöördumisel peab arvestama sellega, et välisesindused ei täida reisibüroode, haigekassa või krediidiasutuste ülesandeid. Välisesindus ei saa ega tohi tasuda Teie maksmata jäänud hotelliarveid ja haiglakulusid, ei saa laenata raha ega pakkuda öömaja. Samuti ei broneeri välisesindused lennu-, laeva- ja rongipileteid ega hotellikohti.

Eesti välisesindused soovitavad mitte külastada piirkondi, kus on täheldatud rahvarahutusi või sõjategevust. Seal pole tagatud julgeolek ning elu ja vara säilimine.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: